ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

คณะครู

ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุมาลี โลนุช
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook