ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

คณะครู

ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสุมาลี โลนุช
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook