ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูสุมาลี โลนุช
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน

ผู้เข้าชม

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์