ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุกันยา บุญล้อม

ผู้เข้าชม

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์