ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย

ผู้เข้าชม

มี 136 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์