ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุมาลี โลนุช
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสุวรรณา ประคองใจ

ผู้เข้าชม

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์