ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุพร แหล่งสนาม

ผู้เข้าชม

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์