ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูสุมาลี โลนุช
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ

ผู้เข้าชม

มี 146 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์