ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูประภารัตน์ การรัมย์

ผู้เข้าชม

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์