ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ

ผู้เข้าชม

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์