ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

วารสาร40 resize

คณะครู

ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสุมาลี โลนุช
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูอรอุมา ป้องหมู่

ผู้เข้าชม

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์