ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

คณะครู

ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสุมาลี โลนุช
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ

ผู้เข้าชม

มี 144 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์