ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

วารสาร41

คณะครู

ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูอรอุมา ป้องหมู่