ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูวิมล เสียงหวาน
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุวรรณา ประคองใจ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี