ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเทิดศักดิ์  พาโคกทม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูสุมาลี โลนุช

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี