ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นางสุพร  แหล่งสนาม

ครูชำนาญการพิเศษ

 หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอรอุมา  ป้องหมู่ 

ครูชำนาญการ 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูวิมล เสียงหวาน
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสุมาลี โลนุช
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี