ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นายวัชรินทร์  กิ่งมณี

ครูชำนาญการ พิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาร

นายประเสริฐ  เมืองไสย

ครูชำนาญการ พิเศษ

นางวิชชุลดา  ชัยชนะ

ครูชำนาญการ พิเศษ

นางจิรัญญา  เชิดรัมย์

ครูชำนาญการ พิเศษ

นายณัฏฐ์ชานนท์  เหลาเลิศ 

ครูชำนาญการ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี