ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นายวัฒนา  คงทน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางไฉไล  เสาเวียง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณา  ประคองใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกันยา  บุญล้อม

ครูชำนาญการพิเศษ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี