ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นายวีระชัย  พรหมบุตร

ครูชำนาญการ พิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางประภารัตน์  การรัมย์

ครูชำนาญการ พิเศษ

นางรัชดาภรณ์  ศรีทอง

ครูชำนาญการ พิเศษ

     นางสาวธัญลักษณ์  แซ่จึง

ครูชำนาญการ พิเศษ

นางสาวสุมาลี  โลนุช

ครูชำนาญการ พิเศษ

นายอภิชาติ  จินพละ

ครูชำนาญการ

นายสมยศ  ระคนจันทร์

ครู ค.ศ.1

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุมาลี โลนุช
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุวรรณา ประคองใจ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี