ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นางสุขใจ  ชมชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพรรณี  แสนแก้ว

ครู   ค.ศ.1

นายสุทธิพงษ์  เขียมสันเทียะ

ครูอัตราจ้าง

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี