ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินปัญญา

ครูชำนาญการ พิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายเสนอ  เท่าเทียม

ครูชำนาญการ พิเศษ

นางสาวธัญญารัตน์  ยาเงิน

ครูชำนาญการ พิเศษ

นางวิมล  เสียงหวาน

ครูชำนาญการ พิเศษ

นางสาวนีรบล  อนุกูล

ครูชำนาญการ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูวิมล เสียงหวาน

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี