ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี