ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวีระชัย  พรมบุตร

หัวหน้างานวิชาการ

นางประภารัตน์  การรัมย์

เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

ขอบเขตงาน :

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูไฉไล เสาเวียง
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี