ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวีระชัย  พรมบุตร

หัวหน้างานวิชาการ

นางประภารัตน์  การรัมย์

เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

ขอบเขตงาน :

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูวิมล เสียงหวาน

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี