ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นางสาวธัญญารัตน์  ยาเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรอุมา  ป้องหมู่  ตำแหน่ง

หัวหน้างานบุคคล

นางบุณิกา  ยาเงิน  ตำแหน่ง

เลขานุการงานบุคคล

ขอบเขตงาน :

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูอรอุมา ป้องหมู่

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี