ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นายวัชรินทร์  กิ่งมณี 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวธัญลักษณ์  แซ่จึง

หัวหน้างานการเงิน

 นางวิมล  เสียงหวาน

เลขานุการงานการเงิน

นางสาวสุกันยา  บุญล้อม

หัวหน้างานพัสดุ

ขอบเขตงาน :

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุมาลี โลนุช
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูประภารัตน์ การรัมย์

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี