ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นายวัฒนา  คงทน

      หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายเสนอ  เท่าเทียม

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวนีรบล  อนุกูล

เลขานุการ กลุ่มบริหารทั่วไป

ขอบเขตงาน :

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูวิมล เสียงหวาน

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี