ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นางสุพร  แหล่งสนาม

หัวหน้างาน

นางสาวสุมาลี  โลนุช

เลขานุการ

ขอบเขตงาน :

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูอภิชาติ จินพละ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี