ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นางสาวรัชนีวรรณ  ทองละเอียด

 ธุรการ

                              

นายทองจัน  พุทธานุ

นักการภารโรง

นายบุญเพ็ง  ศรีชัย

นักการภารโรง

ขอบเขตงาน :

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุมาลี โลนุช
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี