ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน 

ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม  2564

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามอันดับและเพศ

   personal       

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี