ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

-

นักเรียน ม.5/1

ประธานสภานักเรียน

-

นักเรียน ม.5/1

รองประธานสภา

-

นักเรียน ม.5/1

รองประธานสภา

-

นักเรียน ม.5/1

กรรมการ

-

นักเรียน ม.5/1

กรรมการ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูสุมาลี โลนุช

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี