ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

student         

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูไฉไล เสาเวียง
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุมาลี โลนุช
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูประเสริฐ เมืองไสย

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี