ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

นายคเณศวร  เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์

เปิดงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา

เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ตำบลเบิด 

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสุมาลี โลนุช
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี