ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

 

สมัครเรียนออนไลน์      http://118.175.208.152/freshy/

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสุมาลี โลนุช
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี