ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

           กำหนดการสอบแก้ตัวของนักเรียน ม.3 ม.6

วันที่ 1-8       เมษายน 2565    นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว

วันที่ 1-26     เมษายน 2565    นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว

วันที่ 27-26  เมษายน 2565     ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว

วันที่  29      เมษายน 2565     ประกาศผลการสอบแก้ตัว

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี