ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

ม. 14 ต.เบิด อ.รัตนบุรี 

จ.สุรินทร์ 32130

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 044-

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสุมาลี โลนุช
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook