ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสุมาลี โลนุช
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสุพร แหล่งสนาม

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันเสาร์, 15 มกราคม 2565 14:47

วันพุธ, 12 มกราคม 2565 07:30

Facebook

แกลอรี