ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2

สื่อวีดิทัศน์แนะนำและข่าว

ปัจฉิมนิเทศ2565

 

โหวตสื่อวีดีโอ   https://forms.gle/jjv43L468wvdEong9

รีวิวโรงเรียน

1

5

ละครคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูประเสริฐ เมืองไสย
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุมาลี โลนุช

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:48

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 02:53

Facebook

แกลอรี