ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์    คำขวัญโรงเรียน : ยิ้มง่าย ไหว้สวย  

thzh-CNenlo
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดงาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2565
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 1
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 2
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 3
งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา 4
1/2
3/2
4/1
4/2
5/2
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู

ครูสุขใจ ชมชื่น
ครูอรอุมา ป้องหมู่
ครูรัชนีวรรณ ทองละเอียด
ครูสมชาติ ศิลาเลิศ
ครูอภิชาติ จินพละ
ครูธัญญารัตน์ ยาเงิน
ครูวิชชุลดา ชัยชนะ
ครูจิรัญญา เชิดรัมย์
ครูรัชดาภรณ์ ศรีทอง
ครูทนงศักดิ์ อินทร์ชัย
ครูประภารัตน์ การรัมย์
ครูทิพรัตน์ ครุฑสุวรรณ
ครูวิมล เสียงหวาน
ครูสุวรรณา ประคองใจ
ครูสุพร แหล่งสนาม
ครูวัชรินทร์ กิ่งมณี
ครูสุกันยา บุญล้อม
ครูวีระชัย พรหมบุตร
ครูสุทธิพงษ์ เขียมสันเทียะ
ครูบุณิกา ยาเงิน
ครูสุมาลี โลนุช
ครูจันทร์เพ็ญ อินปัญญา
ครูณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ
ครูไฉไล เสาเวียง
ครูประเสริฐ เมืองไสย

ผลการเรียนรายภาค

คู่มือสำหรับนักเรียน

  • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
  • การรับนักเรียน
  • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
  • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
  • การขอลาออกจากโรงเรียน
  • การเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันเสาร์, 15 มกราคม 2565 14:47

วันพุธ, 12 มกราคม 2565 07:30

Facebook

แกลอรี